Biopatika - zdrav z prody

Obchodn podmnky

Obchodn podmnky www.bioapatyka.cz


Provozovatelem internetovho obchodu je
                                                             

AG SCALA a.s.

I:25751093 DI:CZ25751093

Prvn forma: Akciov spolenost
Spisov znaka: 5867 B, Mstsk soud v Praze
Veker smluvn vztahy se d prvnm dem esk republiky


1.VODN USTANOVEN

1.1.      Tyto obchodn podmnky (dle jen „obchodn podmnky“) obchodn spolenosti AG SCALA a.s. , DI: CZ25751093, zapsan v obchodnm rejstku vedenm v Praze (dle jen „prodvajc“) upravuj v souladu s ustanovenm 1751 odst. 1 zkona . 89/2012 Sb., obansk zkonk (dle jen „obansk zkonk“) vzjemn prva a povinnosti smluvnch stran vznikl v souvislosti nebo na zklad kupn smlouvy (dle jen „kupn smlouva“) uzavran mezi prodvajcm a jinou fyzickou osobou (dle jen „kupujc“) prostednictvm internetovho obchodu prodvajcho. Internetov obchod je prodvajcm provozovn na webov strnce umstnn na internetov adrese www.bioapatyka.cz (dle jen „webov strnka“), a to prostednictvm rozhran webov strnky (dle jen „webov rozhran obchodu“).

1.2.      Ustanoven odchyln od obchodnch podmnek je mon sjednat v kupn smlouv. Odchyln ujednn v kupn smlouv maj pednost ped ustanovenmi obchodnch podmnek.

1.3.      Ustanoven obchodnch podmnek jsou nedlnou soust kupn smlouvy. Kupn smlouva a obchodn podmnky jsou vyhotoveny v eskm jazyce. Kupn smlouvu lze uzavt v eskm jazyce.

1.4.      Znn obchodnch podmnek me prodvajc mnit i doplovat. Tmto ustanovenm nejsou dotena prva a povinnosti vznikl po dobu innosti pedchozho znn obchodnch podmnek.


2. UIVATELSK ET

2.1.      Na zklad registrace kupujcho proveden na webov strnce me kupujc pistupovat do svho uivatelskho rozhran. Ze svho uivatelskho rozhran me kupujc provdt objednvn zbo (dle jen „uivatelsk et“). V ppad, e to webov rozhran obchodu umouje, me kupujc provdt objednvn zbo t bez registrace pmo z webovho rozhran obchodu.

2.2.      Pi registraci na webov strnce a pi objednvn zbo je kupujc povinen uvdt sprvn a pravdiv vechny daje. daje uveden v uivatelskm tu je kupujc pi jakkoliv jejich zmn povinen aktualizovat. daje uveden kupujcm v uivatelskm tu a pi objednvn zbo jsou prodvajcm povaovny za sprvn.


2.3.      Pstup k uivatelskmu tu je zabezpeen uivatelskm jmnem a heslem. Kupujc je povinen zachovvat mlenlivost ohledn informac nezbytnch k pstupu do jeho uivatelskho tu.

2.4.      Kupujc nen oprvnn umonit vyuvn uivatelskho tu tetm osobm.

3. UZAVEN KUPN SMLOUVY

3.1.      Veker prezentace zbo umstn ve webovm rozhran obchodu je informativnho charakteru a prodvajc nen povinen uzavt kupn smlouvu ohledn tohoto zbo. Ustanoven 1732 odst. 2 obanskho zkonku se nepouije.

3.2.      Webov rozhran obchodu obsahuje informace o zbo, a to vetn uveden cen jednotlivho zbo. Ceny zbo jsou uvedeny vetn dan z pidan hodnoty. Ceny zbo zstvaj v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovny ve webovm rozhran obchodu. Tmto ustanovenm nen omezena monost prodvajcho uzavt kupn smlouvu za individuln sjednanch podmnek.

3.3.      Webov rozhran obchodu neobsahuje informace o nkladech spojench s dodnm zbo. Baln a potovn u zsilek v esk republice bude cca ve vi 130,- K. (Do Slovensk republiky cca kolem 280,- K.)

3.4.      Pro objednn zbo vypln kupujc obje.dnvkov formul ve webovm rozhran obchodu. Objednvkov formul obsahuje zejmna informace o:

3.4.1.   objednvanm zbo (objednvan zbo „vlo“ kupujc do            elektronickho nkupnho koku webovho rozhran obchodu)

3.4.2.   zpsobu hrady kupn ceny zbo, daje o poadovanm zpsobu doruen objednvanho zbo


3.5. Odesln objednvky se povauje za takov kon kupujcho, kter nepochybnm zpsobem identifikuje objednvan zbo, kupn cenu, osobu kupujcho, zpsob hrady kupn ceny, a je pro smluvn strany zvaznm nvrhem kupn smlouvy. Podmnkou platnosti objednvky je vyplnn vech povinnch daj v objednvkovm formuli, seznmen se s tmito obchodnmi podmnkami na webov strnce a potvrzen kupujcho o tom, e se s tmito obchodnmi podmnkami seznmil

 3.6.      Prodvajc po obdren objednvky toto obdren kupujcmu potvrd elektronickou potou, a to na adresu elektronick poty kupujcho uvedenou v uivatelskm rozhran i v objednvce (dle jen „elektronick adresa kupujcho“).

 3.7.      Smluvn vztah mezi prodvajcm a kupujcm vznik doruenm pijet objednvky (akceptac), je je prodvajcm zaslno kupujcmu elektronickou potou, a to na adresu elektronick poty kupujcho.

4. CENA ZBO A PLATEBN PODMNKY


4.1.     
Cenu zbo a ppadn nklady spojen s dodnm zbo dle kupn smlouvy me kupujc uhradit prodvajcmu nsledujcmi zpsoby:
* Dobrkou (potovn a baln ve vi 130 K v R plus cena zbo)
nebo zaslnm stky na et prodvajcho .


4.2.      Spolen s kupn cenou je kupujc povinen zaplatit prodvajcmu tak nklady spojen s dodnm zbo. Nen-li uvedeno vslovn jinak, rozum se dle kupn cenou i nklady spojen s dodnm zbo. 4.3.      V ppad platby na dobrku je kupn cena (tj. spolu s nklady spojenmi s dodnm zbo) splatn pi pevzet zbo.

5. ODSTOUPEN OD KUPN SMLOUVY


5.1.     
Kupujc bere na vdom, e dle ustanoven 1837 obanskho zkonku, nelze mimo jin odstoupit od kupn smlouvy:
* o dodvce zbo v uzavenm obalu, kter kupujc z obalu vyal a z hygienickch dvod jej nen mon vrtit

5.2.      Nejedn-li se o ppad uveden v l. 5.1 i o jin ppad, kdy nelze od kupn smlouvy odstoupit, m kupujc v souladu s ustanovenm  1829 odst. 1 obanskho zkonku prvo od kupn smlouvy odstoupit, a to do trncti (14) dn od pevzet zbo, piem v ppad, e pedmtem kupn smlouvy je nkolik druh zbo nebo dodn nkolika st, b tato lhta ode dne pevzet posledn dodvky zbo. Odstoupen od kupn smlouvy mus bt prodvajcmu odeslno ve lht uveden v pedchoz vt.

5.3.     
V ppad odstoupen od kupn smlouvy dle l. 5.2 obchodnch podmnek se kupn smlouva od potku ru. Zbo mus bt prodvajcmu vrceno do trncti (14) dn od odstoupen od smlouvy prodvajcmu. Odstoup-li kupujc od kupn smlouvy, nese kupujc nklady spojen s navrcenm zbo prodvajcmu, a to i v tom ppad, kdy zbo neme bt vrceno pro svou povahu obvyklou potovn cestou.

5.4.      V ppad odstoupen od smlouvy dle l. 5.2 obchodnch podmnek vrt prodvajc penn prostedky pijat od kupujcho do trncti (14) dn od odstoupen od kupn smlouvy kupujcm, a to stejnm zpsobem, jakm je prodvajc od kupujcho pijal. Prodvajc je takt oprvnn vrtit plnn poskytnut kupujcm ji pi vrcen zbo kupujcm i jinm zpsobem, pokud s tm kupujc bude souhlasit a nevzniknou tm kupujcmu dal nklady. Odstoup-li kupujc od kupn smlouvy, prodvajc nen povinen vrtit pijat penn prostedky kupujcmu dve, ne mu kupujc zbo vrt nebo proke, e zbo prodvajcmu odeslal.


5.5.      Nrok na hradu kody vznikl na zbo je prodvajc oprvnn jednostrann zapost proti nroku kupujcho na vrcen kupn ceny.5.6. Reklamace je mon vyizovat prostednictvm emailu bioapatyka@seznam.cz
s textem: "Chci jednostrann odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR . (slo objednvky) a poaduji vrcen uhrazen stky za zbo na adresu (pokud poadujete vrcen penz na et, uvete prosm slo tu)." Datum a podpis
* Zbo, kter budete odeslat v rmci tto zruky zpt na adresu odeslatele, mus bt v pvodnm obalu, nesm bt pouit, mus bt nepokozen, mus bt kompletn (vetn psluenstv). Neposlejte zbo na dobrku, doporuujeme Vm zbo pojistit.

6. PEPRAVA A DODN ZBO

6.1.      Je-li prodvajc podle kupn smlouvy povinen dodat zbo na msto uren kupujcm v objednvce, je kupujc povinen pevzt zbo pi dodn.

6.2.      V ppad, e je z dvod na stran kupujcho nutno zbo doruovat opakovan nebo jinm zpsobem, ne bylo uvedeno v objednvce, je kupujc povinen uhradit nklady spojen s opakovanm doruovnm zbo, resp. nklady spojen s jinm zpsobem doruen.

6.3.      Pi pevzet zbo od pepravce je kupujc povinen zkontrolovat neporuenost obal zbo a v ppad jakchkoliv zvad toto neprodlen oznmit pepravci. V ppad shledn poruen obalu svdcho o neoprvnnm vniknut do zsilky nemus kupujc zsilku od pepravce pevzt.

7. DAL PRVA A POVINNOSTI SMLUVNCH STRAN

7.1.      Kupujc nabv vlastnictv ke zbo zaplacenm cel kupn ceny zbo

7.2.      Prodvajc nen ve vztahu ke kupujcmu vzn dnmi kodexy chovn ve smyslu ustanoven 1826 odst. 1 psm. e) obanskho zkonku.

7.3.      Prodvajc je oprvnn k prodeji zbo na zklad ivnostenskho oprvnn. ivnostenskou kontrolu provd v rmci sv psobnosti pslun ivnostensk ad. Dozor nad oblast ochrany osobnch daj vykonv ad pro ochranu osobnch daj. esk obchodn inspekce vykonv ve vymezenm rozsahu mimo jin dozor nad dodrovnm zkona . 634/1992 Sb., o ochran spotebitele, ve znn pozdjch pedpis.

7.4.      Kupujc tmto pebr na sebe nebezpe zmny okolnost ve smyslu 1765 odst. 2 obanskho zkonku.

8.OCHRANA OSOBNCH DAJ

8.1.      Ochrana osobnch daj kupujcho, kter je fyzickou osobou, je poskytovna zkonem . 101/2000 Sb., o ochran osobnch daj, ve znn pozdjch pedpis.

8.2.    Kupujc souhlas se zpracovnm tchto svch osobnch daj: jmno a pjmen, adresa bydlit, identifikan slo, daov identifikan slo, adresa elektronick poty, telefonn slo   (dle spolen ve jen jako „osobn daje“).

8.3.      Kupujc souhlas se zpracovnm osobnch daj prodvajcm, a to pro ely realizace prv a povinnost z kupn smlouvy a pro ely veden uivatelskho tu. 8.3.1 Kupujc me dle souhlasit se zpracovnm osobnch daj prodvajcm tak pro ely zasln informac a obchodnch sdlen kupujcmu. Souhlas se zpracovnm osobnch daj v celm rozsahu dle tohoto lnku nen podmnkou, kter by sama o sob podmiovala uzaven kupn smlouvy.

8.4.      Kupujc bere na vdom, e je povinen sv osobn daje (pi registraci, ve svm uivatelskm tu, pi objednvce proveden z webovho rozhran obchodu) uvdt sprvn a pravdiv a e je povinen bez zbytenho odkladu informovat prodvajcho o zmn ve svch osobnch dajch.

8.5.      Osobn daje budou zpracovvny po dobu neuritou. Osobn daje budou zpracovvny v elektronick podob automatizovanm zpsobem nebo v titn podob neautomatizovanm zpsobem. Osobn daje prodvajc
zpracovv pouze v rozsahu odpovdajcm poskytovan slub.

8.6.      Kupujc potvrzuje, e poskytnut osobn daje jsou pesn a e byl pouen o tom, e se jedn o dobrovoln poskytnut osobnch daj.

9.DORUOVN

9.1.      Oznmen tkajc se vztah prodvajcho a kupujcho, zejmna tkajc odstoupen od kupn smlouvy, mus bt doruena potou formou doporuenho dopisu, nen-li v kupn smlouv stanoveno jinak. Oznmen se doruuj na pslunou kontaktn adresu druh strany a povauj se za doruen a inn okamikem jejich dodn prostednictvm poty, s vjimkou oznmen o odstoupen od smlouvy uinnho kupujcm, kdy je odstoupen inn, pokud je oznmen kupujcm ve lht pro odstoupen odeslno.

9.2.      Za doruen se povauje i oznmen, jeho pevzet bylo adrestem odmtnuto, kter nebylo vyzvednuto v lon dob, nebo kter se vrtilo jako nedoruiteln.

9.3.      Smluvn strany mou bnou korespondenci vzjemn doruovat prostednictvm elektronick poty, a to na adresu elektronick poty uvedenou v uivatelskm tu kupujcho i uvedenou kupujcm v objednvce, resp. na adresu uvedenou na webov strnce prodvajcho.

10.ZVREN USTANOVEN

10.1.      Pokud vztah zaloen kupn smlouvou obsahuje mezinrodn (zahranin) prvek, pak strany sjednvaj, e vztah se d eskm prvem. Tmto nejsou dotena prva spotebitele vyplvajc z obecn zvaznch prvnch pedpis.

10.2.      Je-li nkter ustanoven obchodnch podmnek neplatn nebo neinn, nebo se takovm stane, namsto neplatnch ustanoven nastoup ustanoven, jeho smysl se neplatnmu ustanoven co nejvce pibliuje. Neplatnost nebo neinnost jednoho ustanoven nen dotknut platnost ostatnch ustanoven. Zmny a doplky kupn smlouvy i obchodnch podmnek vyaduj psemnou formu.

10.3.      Kupn smlouva vetn obchodnch podmnek je archivovna prodvajcm v elektronick podob a nen pstupn.

10.4.      Kontaktn daje prodvajcho:

Adresa elektronick poty:     bioapatyka@seznam.cz